Lid worden

Algemeen

Samen de beste zorg en ondersteuning in Woudenberg organiseren tegen realistische kosten? Dat is waarom organisaties lid willen worden van Coöperatie De Kleine Schans. Maar wat houdt lidmaatschap in? Welke risico's en kosten zijn er? Op deze pagina beantwoorden we deze en zoveel mogelijk andere vragen die u mogelijk heeft. Staat uw vraag er niet bij? Stel uw vraag dan direct aan ons via info@dekleineschans.nl. 

1. Waarom lid worden?

De Coöperatie De Kleine Schans is een zelfstandig rechtspersoon. De leden van de coöperatie zijn de gemeente zelf en maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij de transformatie van het sociaal domein in Woudenberg. Een coöperatie is gebaseerd op gelijkwaardigheid. Organisaties die lid zijn van de De Kleine Schans doen dit omdat ze dezelfde waarden delen en hetzelfde denken over samenwerken. Maar vooral omdat ze ervan overtuigd zijn ze samen de beste zorg en ondersteuning in Woudenberg te kunnen organiseren tegen realistische kosten. Niet alleen organisaties dragen bij, maar ook inwoners. Inwoners oefenen invloed uit vanuit een inwonersraad. 

Uw organisatie helpt mee om de beste en meest passende zorg te organiseren voor onze inwoners, waarbij men zolang mogelijk zelfstandig blijft functioneren. Als lid van De Kleine Schans zorgt u er mede voor dat alle maatschappelijke partners elkaar snel en goed weten te vinden en makkelijk met elkaar samenwerken. Door de korte lijnen tussen zorgverleners en ondersteuners en het direct kunnen delen van elkaars kennis en expertise pikken we signalen van onze inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium op. Zwaardere zorg wordt hierdoor zo veel mogelijk voorkomen. Door ons te verenigen in een coöperatie bieden we de inwoners, één  aanspreekpunt en één plan. Hierbij werken we altijd samen met onze inwoners en gaan we uit van de eigen kracht en vitaliteit.   

2. Hoe kan ik bijdragen aan De Kleine Schans?

Door lid te worden van Coöperatie De Kleine Schans.  

3. Wat zijn de risico’s van de Coöperatie?

Het belangrijkste risico is dat de leden wel met elkaar mooie plannen maken, maar dat de uitvoer hiervan niet tot stand komt. Daarmee worden de beoogde veranderingen (de transformatie) in de zorg geen werkelijkheid. 

4.    Welke organisaties kunnen lid worden?

Alle organisaties en zelfstandigen die beroepsmatig actief zijn in het sociaal domein in of voor gemeente Woudenberg kunnen lid worden.  

5.    Welke voorwaarden gelden om lid te worden?

In de statuten staat uitgewerkt waarin een lid moet voldoen. De belangrijkste voorwaarden zijn;

  • hij moet zich conformeren aan de doelstelling van De Kleine Schans, 
  • een bijdrage leveren aan het realiseren van de doelen, 
  • bij zijn of haar handelen het belang van de De Kleine Schans laten prevaleren t.o.v. zijn eigen belang. 

Het is mooi als er straks een brede samenstelling is van leden, zodat de zorg en ondersteuning van alle inwoners van Woudenberg is vertegenwoordigd.

6. Kom ik in dienst van de Coöperatie? 

Nee. Bij De Kleine Schans zijn medewerkers werkzaam die in opdracht van de gemeente uitvoer geven aan de Jeugdwet, Wmo, Participatiewet en Leerplichtwet. 

7. Hoeveel tijd kost het om lid te zijn?

Dat bepalen de leden met elkaar. De leden geven met elkaar vorm aan het lidmaatschap en hoe ze de opdracht die ze hebben gaan uitvoeren. Er zijn wel altijd een paar vaste taken, zoals het controleren en vaststellen van de begroting en de jaarrekening. 

8. Hoeveel geld kost het lidmaatschap?

Er wordt geen contributie gevraagd. Er wordt wel een inzet in tijd gevraagd, in de vorm van deelname aan bijeenkomsten, overleg en samenwerking. 

9. Wat zijn de spelregels van de Coöperatie?

Deze worden door de leden met elkaar bepaald, binnen de kaders van de statuten. 

10. Wat betekent de Coöperatie voor de huidige inkoopcontracten?

De gemeente blijft verantwoordelijk voor de inkoop van zorg. De gemeente betrekt De Kleine Schans bij de inkoop zodat er een goede aansluiting blijft tussen gespecialiseerde zorg en de lichtere zorg, zoals deze verleend wordt vanuit De Kleine Schans. Door de samenwerking tussen leden in de Coöperatie kunnen nieuwe vormen van zorg en ondersteuning ontstaan. Leden kunnen zich tot de gemeente wenden voor financiering hiervoor.

11. Kun je meedoen aan aanbestedingen als je geen lid bent?

Ja, de gemeente doet de inkoop van zorg.

12. Kunnen niet-leden zorg en ondersteuning bieden?

Ja. 

13. Blijven bestaande afspraken qua aanbestedingen in stand?

Ja. 

14. Kan ik ook bijdragen aan de coöperatie als ik geen lid word?

De leden bepalen met elkaar de spelregels, en dus de wijze van samenwerking tussen leden onderling, en met niet-leden. 

Landelijke regelingen

Professionals die u kunnen helpen

Op de sociale kaart vindt u informatie, voor inwoners en professionals, over formele en informele organisaties rond wonen, zorg & welzijn, werk & inkomen, kinderen en jeugd.

Organisaties